Nazwa usługi: Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym - wpisanie lub wykreślenie zastawy rejestrowego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002r., Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004r., Nr 145, poz. 1542)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Niezwłocznie
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1957