Nazwa usługi: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 125, poz. 874)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Infrastruktury z dn. 25 czerwca 2004r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r., Nr 153, poz. 1612)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 października 2003r. w uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. z 2003r., Nr 176, poz. 1720)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2002r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz. U. z 2002r., Nr 117, poz. 1010)
Ustawa
Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2298