Nazwa usługi: UZYSKANIE UZGODNIENIA WARUNKÓW REKULTYWACJI POWIERZCHNI ZIEMI
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 954, z późn. zm.)
- Art. 35, ust. 2
Inne
do szkód w środowisku dotyczących powierzchni ziemi wyrządzonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu określonym w Dz.U. poz. 1101
Inne
Art. 106 ustawy POŚ – obowiązany do rekultywacji powinien uzgodnić warunki rekultywacji z organem ochrony środowiska
Rozporządzenie
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r., poz. 1397)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty: Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy Urząd Miejski w Miliczu 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
     
  Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 937