Lista spraw

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE STYPENDIUM RADY POWIATU W MILICZU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Wymagane dokumenty: Wniosek o wpis do ewidencji instruktorówWymagane załączniki:
1. aktualna fotografia o wymiarach: 35 mm x 45 mm;
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku ...

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I NADANIE IM UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników