Lista spraw

PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I USTALAJĄCEJ ZASOBY ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCE SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB

REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

1. Rejestr prowadzi Starosta Milicki.
2. Obowiązek zgłoszenia do rejestru następuje z dniem nabycia zwierzęcia.
3. Wniosek o dokonanie wpisu powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Zgoda na nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej. Informacja geologiczna, jest do wykorzystania, w siedzibie starostwa. Dokumenty udostępnione są tylko do wglądu, bez możliwości wykonania kserokopii.

UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

 

UZYSKANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

UZYSKANIE POZWOLENIA NA EMISJĘ PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMIN, NIEBĘDĄCYCH GRUNTAMI LEŚNYMI

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W przypadku, gdy jest aktualny plan urządzania lasu, wnioski należy składać we właściwym terytorialnie nadleśnictwie.

wyników