Lista spraw

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADOW, ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI

Sprawę można załatwić:
- w urzędzie,
- listownie

Zgodnie z art.. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymogami prawa należy uzyskać odrębne zezwolenia na:
•zbieranie odpadów
•przetwarzanie odpadów
•można uzyskać łącznie zezwolenia...

UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE I HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW

WŁĄCZENIE ZAKŁADU DO SPÓŁKI WODNEJ

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia: a) uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub b) decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA ODPADÓW (obejmująca odzysk lub unieszkodliwianie)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ZBIERANIA ODAPDÓW

WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZWIERZĄT

ZGŁOSZENIE INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

wyników